На основу члана 12 и 49 Закона о невладиним организацијама (Сл. Лист Црне Горе бр. 39/11) и члана 13 Статута невладине организације “МАТИЦА БОКЕ” Скупштина НВO “МАТИЦАБОКЕ” на сједници од 28. јула 2012. године је усвојила

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
НВO "МАТИЦАБОКЕ"

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

НВО “Матица Боке” је невладино удружење основано на добровољном принципу, ради остваривања заједничких циљева утврђених овим Статутом.

Члан 2.

Назив удружења је „Матица Боке”.

Члан 3.

Сједиште удружења је у Херцег-Новом.

Члан 4.

Рад “Матица Боке” је јаван.

Чланство и јавност се о раду “Матице Боке” обавјештавају непосредно, путем медија, саопштења, публикација и на други погодан начин.

У име “Матице Боке” саопштења за јавност могу давати предсједник Скупштине, предсједник Управног одбора, особа за односе са јавношћу “Матице Боке” као и предсједници подружница “Матице Боке” из дјелатности рада својих подружница.

Члан 5.

Удружење се оснива на неодређено вријеме.

Члан 6.

Печат удружења је округлог облика, димензија р-30 мм, са текстом “МАТИЦА БОКЕ” ћирилицом и латиницом, на службеном језику,  а у средини између текста је силуета Боке. Штамбиљ је четвртастог облика са ћириличним и латиничним текстом (посебно) “УДРУЖЕЊЕ МАТИЦА БОКЕ -БУДВА-КОТОР-ТИВАТ-ХЕРЦЕГ НОВИ” мјестом за број и датум.

Члан 7.

Матица Боке је основана за територију Боке, коју сачињавају општине Будва, Тиват, Котор и Херцег Нови.

Члан 8.

“Матица Боке” је невладино, нестраначко, патриотско и завичајно удружење, основано ради остваривања заједничких интереса са циљем очувања и развоја Боке као региона са својом културом, духовношћу, традицијом и историјским специфичностима. Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Закона, Статута и других аката Удружења.

ОСНИВАЧ

Члан 9.

“Матица Боке” је настала из “Удружења грађана и поштовалаца Боке и Будве – Бока” које је регистровано као невладина организација и уписана дана 19.01. 2000. г. под бројем 02-5627/99 код Министарства правде Владе Републике Црне Горе. На Скупштини Удружења одржаној 04.11.2001.г. у Тивту донијета је Одлука да Удружење промјени назив у ” Матица Боке”, што је регистровано у Министарству правде Владе РЦГ под бројем 02-5627/01 од 10.12.2001. г.

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 10.

Циљеви НВО “Матица Боке” су окупљање Бокеља али и свих других грађана који се залажу за изградњу европских стандарда живљења, заустављање економског и сваког другог пропадања Боке, подстицање развоја и напретка Боке, унапређење сарадње бокешких општина и Боке као јединствене цјелине и отворене регије на принципима толеранције и дијалога унутар и ван Боке као и заштита и афирмација српског народа, културе и стална тежња за успостављањем јединственог, културног, духовног и националног простора.

Члан 11.

Дјелатности  НВО “Матица Боке” су:

 • Јавни рад који је од виталног интереса за српски народ и културу
 • Окупљање што већег броја чланова посебно интелектуалаца ради очувања културних и историјских вриједности Боке, њене духовности и традиције
 • Успостављање што шире сарадње са српским народом Црне Горе,Србије и Републике Српске
 • Повезивање са дијаспором
 • Чување и унапређивање српског језика, језичке културе и заштита ћирилице
 • Издаваштво које ће афирмисати историју, традицију, културу, духовност и језик српског народа, као и друге дјелатности које афирмишу регију Боке.
 • Афирмација регије Бока Которска
 • Његовање и развијање регионалне сарадње
 • Његовање и развијање регионалне сарадње
 • Брига о културном насљеђу Боке, посебно српског народа у Боки
 • Развијање активности на успостављању што чвршћих веза између матичних српских земаља и сусједних регија у цјелини
 • Заштита и унапређење демократских права и слобода

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 12.

Органи удружења су Скупштина, Предсједник Скупштине, Управни одбор, Предсједник УО и Подружнице.

СКУПШТИНА

Члан 13.

Скупштина је највиши орган управљања удружења.

Члан 14.

Скупштина броји најмање 40 чланова и састављена је од представника свих бокељских општина ( по 10 чланова из сваке општине) који имају право гласа и одлучивања по свим питањима. Скупштини Матице Боке могу присуствовати сви евидентирани чланови Подружница и учествовати у њеном раду али не доносе одлуке, одлуке доносе њихови изабрани представници у Скупштини Матице.
Мандат Скупштине траје 4 године.

Члан 15.

Овлашћење скупштине:

 • Усваја Статут удружења двотрећинском већином
 • Усваја измјене и допуне Статута удружења двотрећинском већином
 • Бира предсједника Скупштине већином присутних чланова
 • Бира потпредсједника Скупштине већином присутних чланова
 • Бира предсједника Управног одбора  и чланове УО већином присутних чланова водећи рачуна о општинској заступљености
 • Бира и разрјешава лице овлаштено за заступање
 • Бира и разрјешава друге органе удружења;
 • Усваја план рада за наредну годину и извјештај о раду за претходну календарску годину
 • Усваја годишњи финансијски извјештај
 • Одлучује о промјени циља и дјелатности, престанку рада и расподјели преостале имовине удружења
 • Одлучује и о другим питањима за која статутом није утврђена надлежност других органа удружења
 • Доноси програм рада
 • Разматра и одлучује о општим питањима рада удружења
 • Разматра и усваја извјештаје о раду Управног  одбора
 • Доноси Пословник о свом раду ( 2/3 већином )
 • Одлучује о удруживању у Савез и начину представљања или другу одговарајућу Асоцијацију у земљи и иностранству
 • Доноси одлуку о престанку рада удружења ( 2/3 већином )
 • Обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева удружења
 • На предлог Предсједника Скупштине, Скупштина одређује лице које ће водити евиденцију о члановима Скупштине и водити записник о раду Скупштине

САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 16.

Скупштина може бити редовна и ванредна.
Скупштина се сазива најмање једном у току године.
Скуштину сазива Предсједник Скупштине, по плану рада и на захтјев Управног одбора.
Ванредна сједница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне трећине чланства најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтјева за њено сазивање и том сједницом Скупштине предсједава лице које буде изабрано на почетку сједнице јавним гласањем.
Сједница скупштине се сазива писаним обавјештењима о мјесту и времену одржавања скупштине и предлогом дневног реда.

КВОРУМ ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 17.

Скупштина може да засиједа и одлучује ако је присутно 50 посто плус један (натполовична већина) чланова удружења.
Скупштина може да засиједа и одлучује ако јој присуствују чланови удружења који су опуномоћени представници преко 50 посто укупног броја чланова.

Члан 18.

Ако се скупштина није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива у року седам дана, са истим дневним редом.

Члан 19.

О доношењу Статута и његовим измјенама и допунама Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних или опуномоћених чланова удружења.

Иницијативу за покретање поступка измјена и допуна Статута може покренути сваки члан Скупштине као и лице овлашћено за заступање.

Члан 20.

О другим питањима из свог дјелокруга Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова удружења.

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 21.

Скупштина одлучује јавним гласањем изабраних чланова Скупштине на Подружницама. Јавно гласање врши се дизањем руке или изјашњавањем путем поименичне прозивке чланова.

Члан 22.

Скупштина одлучује тајним гласањем о појединим питањима, кад то захтјева најмање 50 посто плус један чланова удружења.
Тајно гласање врши се путем гласачких листића.

Члан 23.

Одсутни члан може гласати и писаним путем.
Писмо којим одсутни члан гласа о питањима из дневног реда пуноважно је и узима се у обзир ако стигне Скупштини до њеног одржавања.
Предсједавајући је дужан да упозна чланове који су присутни како је гласао одсутни члан.

ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 24.

Члан скупштине не може гласати када се одлучује о питањима:

 •  Oслобађања од одређених обавеза и одговорности тога члана
 •  O утврђивању захтјева које има у односу на тог члана
 •  O покретању и одустајању од спора против тог члана
 • У другим случајевима када члан има интерес против интереса Удружења

ЗАПИСНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

Члан 25.

На свакој сједници Скупштине води се записник о раду Скупштине.
У записник се уносе основни подаци о раду Скупштине а нарочито:

 • Мјесто и дан одржавања
 • Дневни ред
 • Имена присутних чланова
 • Лично име записничара
 • Ток рада, а посебно питања о којима се расправља, имена лица која су учествовала у расправи и сажета садржина њихових излагања
 • Резултат гласања по појединим тачкама дневног реда
 • Констатација предсједавајућег о доношењу одлука
 • Издвојено мишљење чланова
 • Вријеме завршетка

Члан 26.

Свака одлука Скупштине се уноси у записник.
Уз записник се прилажу и докази о сазивању Скупштине.

Члан 27.

Записник потписује предсједавајући Скупштине и записничар.
Ако се записник састоји од више страница, предсједавајући и записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).

Члан 28.

Чланови Скупштине имају право прегледа записника по његовом састављању и потписивању предсједавајућег и записничара.
Записник о раду Скупштине чува се у архиви Удружења као документ трајне вриједности.

Члан 29.

Скупштина има предсједника и потпредсједника Предсједник Скупштине врши слиједеће послове: Припрема  и руководи сједницама Скупштине и организује рад Скупштине сагласно члановима 12 до 28 овог Статута. У случају Предсједника Скупштине да обавља своје надлежности Потпредсједник преузима послове из овог члана.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 30.

Управни одбор је извршни орган Скупштине који извршава њене одлуке и обавља друге послове који произилазе из Програма рада и`Статута. Мандат чланова Управног одбора траје исто као и мандат Скупштине, 4 године.

Члан 31.

Управни одбор има 12 чланова од којих је један Предсједник. Управни одбор из свог састава бира 3 потпредсједника који су по правилу из оних општина из које није Предсједник Управног одбора. Чланови Управног одбора равноправно су заступљени из свих бокељских општина. У случају осипања чланова из било којих разлога, Управни одбор може коптирати до 1/3 својих чланова, сразмерно заступљености по општинама. Верификација коптираних чланова врши се на првој редовној Скупштини.

Члан 32.

Управни одбор врши следеће послове: 

 •  Извршава одлуке и утврђене ставове Скупштине
 • Доноси Програм рада Управног одбора
 • Доноси општа и појединачна акта потребна за рад и функционисање “Матице Боке”
 • Образује и именује чланове сталних и других радних тијела које не именује Скупштина
 • Утврђује предлоге за измјене Статута
 • Руководи радом и стара се о остваривању циљева “Матице Боке”
 • Руководи издавањем листа и именује главног и одговорног уредника
 • Доноси одлуку о организовању стручних савјетовања, трибина, округлих столова и других облика активности
 • Утврђује програм регионалне и међународне сарадње
 • Сазива и припрема сједнице Управног одбора и у сарадњи са предсједником Скупштине, припрема сједнице Скупштине
 • Доноси одлуке о додјељивању награда и признања
 • Припрема предлог финансијског плана и завршног рачуна

Члан 33.

Сједнице Управног одбора сазива Предсједник или члан по његовом овлашћењу. Сједнице се одржавају према Програму и Плану рада односно према потреби. Управни одбор пуноправно одлучује ако на сједници присуствује већина његових чланова а одлуке се доносе већином гласова укупног броја присутних чланова.

ПОДРУЖНИЦЕ “МАТИЦЕ БОКЕ”

Члан 34.

 “Матице Боке” формира своје подружнице у свим  општинама оснивачима удружења. Подружнице бирају по 10 чланова који су чланови Скупштине Матице Бока. Води евиденцију о члановима подружнице. Подружнице извршавају одлуке Управног одбора “Матице Боке” и све активности  из дјелатности “Матице Боке” предвиђене овим Статутом а које се односе за територију локалне заједнице односно општине. Подружнице израђују свој Програм рада сагласно претходном ставу. Препоручује се да предсједник Управног одбора подружнице буде члан Управног одбора “Матице Боке”. Подружнице имају свој печат са натписом на службеном језику, ћириличним и латиничним писмом “МАТИЦА БОКЕ- подружница…” Будва, Тиват, Котор, Херцег Нови (адекватно општини у којој подружница дјелује ). Штамбиљ подружнице је четвртастог облика са истим текстом, мјестом за датум и редним бројем.

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

(Предсједник Скупштине)

Члан 35.

Лице овлашћено за заступање Матице Боке је Предсједник Скупштине. Лице овлашћено за заступање се бира одлуком Скупштине Удружења на мандат од 5 године. Одлуком о постављању утврђује се дан ступања на функцију Предсједника Скупштине

Члан 36.

Лице овлашћено за заступање:

 • Представља и заступа Матицу Боке 
 • Закључује уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун удружења

Oдговара за законитост рада:

 • Води послове Удружења сагласно одлукама Скупштине
 • Посноси Скупштини предлог годишњег финансијског извјештаја
 • Обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим актима Удружења.

  •    

 • Представља и заступа Матицу Боке закључује уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун удружења
 • Представља и заступа Матицу Боке

ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Члан 37.

Лице овлаштено за заступање одговара за свој рад Скупштини и периодично јој подноси извјештаје о раду. За сваку сједницу Скупштине Удружења, лице овлаштено за заступање је дужно поднијети извјештај о свом раду за период између двије сједнице

РАЗРИЈЕШЕЊЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Члан 38.

Лице овлаштено за заступање (Предсједник Скупштине) може бити разријешен функције у следећим случајевима:

 • Ако постоје губици у пословању Удружења.

   

 • Ако својим несавјесним или нестручним радом или прекорачењем овлашћења нанесе штету Удружењу, или ако је услијед тога могла настати штета
 • Због неспособности да организује и води повјерене му послове и послове из свог дјелокруга.

Члан 39.

О разријешењу лица овлашћеног за заступање одлучује Скупштина Удружења. Одлука Скупштине Удружења о разријешењу лица овлашћеног за заступање је коначна.

СЛУЖБЕНИЦИ (ОСОБЉЕ)

Члан 40.

Службеници ће се запошљавати у складу са Законом, према Акту о систематизацији радних мјеста који доноси Скупштина Удружења и према финансијским могућностима организације.

ПОВЕЗИВАЊЕ

Члан 41.

Удружење се може повезивати и учлањивати у савезе или друге одговарајуће асоцијације у земљи и иностранству.    

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 44.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у Удружењу престаје и на основу одлуке Скупштине у случају непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Иницијативу за искључење из Удружења може да поднесе сваки члан Удружења. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднијет приједлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.    

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 42.

Удружење стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, поклона, донација, заоставштине, камата на улоге, дивиденди, закупнине, прихода од привредне дјелатности и на други начин који није у супротности са законом.

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ

Члан 43.

Сва правна и физичка лица могу бити чланови/ице Удружења, уколико прихватају циљеве и дјелатности дефинисане Статутом Удружења, на основу препоруке двојице чланова. Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења већином гласова. Чланство се стиче потписивањем приступнице. О евиденцији чланова Удружења води се регистар чланова.  

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 44.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у Удружењу престаје и на основу одлуке Скупштине у случају непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Иницијативу за искључење из Удружења може да поднесе сваки члан Удружења. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднијет приједлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.    

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан 45.

Члан има право да:
1) Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) Бира и буде биран у органе Удружења;
4) Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима;
Члан је дужан да:
1) Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) Плаћа чланарину;
4) Обавља друге послове које му повјери Скупштина Удружења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Иницијативу за покретање поступка о престанку рада Удружења може покренути једна трећина чланова Скупштине. “Матица Боке” може престати да ради уколико не постоје услови за остваривање њених циљева или ако се стекну услови предвиђени законом.   О престанку рада Удружења одлучује Скупштина двотрећинском већином гласова присутних чланова Удружења.    

Члан 47.

У случају престанка рада Удружења, одлуку о располагању имовином доноси Скупштина двотрећинском већином свих чланова.

Члан 49.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут невладине  организације  ”Матица Боке” од 04.11.2001. године.     Дана 28. јула 2012. г. у Херцег-Новом

Предсједник Скупштине “Матице Боке”

Члан 48.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примјењивати одредбе Закона о невладиним организацијама