Мatica boke upozorava na stetnost novog predloga zakona o morskom dobru

Obalu poklanjaju investitorima

Ono što je novina i što se na mala vrata uvodi članovima 27, 28, 29 i 35 putem davanja u dugoročni zakup i koncesijom jeste da se „druga lica mogu djelimično ili potpuno isključiti iz upotrebe morskog dobra”, pri čemu je dugoročni zakup svaki zakup preko 10 godina

No­vi pred­log za­ko­na o mor­skom do­bru kri­je sce­na­rio o za­tva­ra­nju oba­le Cr­ne Go­re, sma­tra­ju u Ma­ti­ci Bo­ke.
No­vi pred­log za­ko­na je „pro­šao“ Vla­du 21. de­cem­bra pro­šle go­di­ne i u skup­štin­skim la­di­ca­ma pod bro­jem 27-11/16-1 od ja­nu­a­ra ove go­di­ne če­ka no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu.
Pred­sjed­nik MZ Kr­to­li i član UO Ma­ti­ce Bo­ke Ivan Star­če­vić re­kao je da je u pi­ta­nju još je­dan po­ku­šaj dis­kri­mi­na­ci­je do­mi­cil­nog sta­nov­ni­štva ko­je vje­ko­vi­ma po­šte­no ra­di i ži­vi na oba­li Cr­ne Go­re.
– Na sce­ni je pre­tva­ra­nje do­ma­ćeg sta­nov­ni­štva u na­jam­nu rad­nu sna­gu ko­ja će ra­di­ti po ri­zor­ti­ma ve­li­kih in­ve­sti­to­ra za cr­ka­vi­cu ili u so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve, jer su pro­da­li svo­ju imo­vi­nu u bes­cje­nje, a ta imo­vi­na će no­vim pred­lo­gom za­ko­na bi­ti to­tal­no obez­vri­je­đe­na. U kraj­njem slu­ča­ju na­pra­vljen je sce­na­rio za za­tva­ra­nje naj­ve­ćeg i naj­kva­li­tet­ni­jeg di­je­la oba­le Cr­ne Go­re za ogrom­nu ve­ći­nu nje­nih gra­đa­na, a o go­sti­ma da i ne pri­ča­mo – is­ta­kao je Star­če­vić.
Ono što je no­vi­na i što se uvo­di na ma­la vra­ta čla­nom 27, 28, 29 i 35 pu­tem da­va­nja u du­go­roč­ni za­kup i kon­ce­si­jom je­ste da se „dru­ga li­ca mo­gu dje­li­mič­no ili pot­pu­no is­klju­či­ti iz upo­tre­be mor­skog do­bra”, pri če­mu je du­go­roč­ni za­kup sva­ki za­kup pre­ko 10 go­di­na, a po­ve­zu­je se sa čl. 29 ko­ji ka­že da je „pri­stup mo­ru, mor­skoj oba­li, pla­ža­ma i ku­pa­li­šti­ma slo­bo­dan i bes­pla­tan, a za ku­pa­li­šta u skla­du sa uslo­vi­ma iz čla­na 35 stav 4 ovog za­ko­na za­bra­nje­no je po­sta­vlja­nje ogra­da i dru­gih pre­pre­ka na mor­skom do­bru ko­je one­mo­gu­ća­va­ju pri­stup mo­ru, mor­skoj oba­li, pla­ža­ma i ku­pa­li­šti­ma”. Član 35 stav 4 da­je eks­klu­zi­vu Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma da od­re­đu­je sta­tus ku­pa­li­šta pri če­mu se no­vo­pro­gla­še­na ho­tel­ska ku­pa­li­šta mo­gu za­tvo­ri­ti i pot­pu­no is­klju­či­ti za upo­tre­bu, osim za go­ste ho­te­la.
– Ima­ju­ći u vi­du da sva­ki „ve­li­ki in­ve­sti­tor” „pu­ca” na te­ški eks­klu­zi­vi­tet, do­la­zi­mo do po­ra­ža­va­ju­će či­nje­ni­ce i isti­ne da bi ovim pred­lo­gom za­ko­na fak­tič­ki naj­va­žni­ji re­surs za ba­vlje­nje tu­ri­zmom na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju, a to je oba­la, tač­ni­je pla­že, bi­le one­mo­gu­će­ne za ko­ri­šće­nje gra­đa­ni­ma ko­ji od tu­ri­zma ži­ve, a ni­je­su „ve­li­ki in­ve­sti­to­ri”, što je vid te­ške dis­kri­mi­na­ci­je i kr­še­nja Usta­va Cr­ne Go­re u di­je­lu eko­nom­skog ure­đe­nja – ob­ja­šnja­va Star­če­vić.
Pred­log Ma­ti­ce Bo­ke i srod­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja da se pre­ci­zno, ko­or­di­na­ta­ma ili na ne­ki dru­gi kva­li­te­tan na­čin de­fi­ni­še zo­na mor­skog do­bra ko­ja se, ka­ko is­ti­ču u pri­mor­skim NVO, upor­no i smi­šlje­no iz­bje­ga­va po­na­vlja­njem to­tal­no ne­pre­ci­zne i za­ma­glje­ne gra­ni­ce Mor­skog do­bra ko­ja je, od stra­ne za­ko­no­pi­sca, opet ce­men­ti­ra­na u pred­lo­gu za­ko­na.
Ta­ko je u čla­nu 4 na­ve­de­no da se „mor­skom oba­lom sma­tra po­jas kop­na ogra­ni­čen li­ni­jom do ko­je do­pi­ru naj­ve­ći ta­la­si za vri­je­me naj­ja­čeg ne­vre­me­na, ra­ču­na­ju­ći od obal­ne li­ni­je, kao i dio kop­na ko­ji je ši­rok šest me­ta­ra, ra­ču­na­ju­ći od li­ni­je ko­ja je ho­ri­zon­tal­no uda­lje­na od li­ni­je do ko­je do­pi­ru naj­ve­ći ta­la­si za vri­je­me naj­ja­čeg ne­vre­me­na”.
– Je­di­ni pra­vi i ko­rek­tan po­tez bio bi da se ovaj pred­log za­ko­na vra­ti u rad­nu ver­zi­ju i po­no­vo da na jav­nu ras­pra­vu i da se u pred­log za­ko­na uba­ci član ko­ji će de­ci­di­ra­no de­fi­ni­sa­ti da je sva oba­la Cr­ne Go­re slo­bod­na za neo­me­ta­ni pri­stup i upo­tre­bu svim gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re i svi­ma ko­ji po­sje­te Cr­nu Go­ru – is­ti­ču u Ma­ti­ci Bo­ke.
Ž.K.