Представљена књига „Ста­ра Хер­це­го­ви­на – еко­ном­ско-со­ци­јал­ни пој­мов­ник” др Ми­ла­на Ми­ла­но­ви­ћа

Књи­га „Ста­ра Хер­це­го­ви­на – еко­ном­ско-со­ци­јал­ни пој­мов­ник” др Ми­ла­на Ми­ла­но­ви­ћа, представљена је у склопу манифестације Тр­г од ћи­ри­ли­це, у порти цркве Светог Спаса на Топлој. О књи­зи су го­во­ри­ли ре­цен­зент др Вла­ди­мир Ро­га­но­вић, др Го­ран Ко­мар, из­да­ва­чи Жељ­ко Ком­не­но­вић, пред­сјед­ник УО Ма­ти­це Бо­ке и Де­јан Ма­сти­ло­вић, из „Фи­ли­па Ви­шњи­ћа” и Оли­ве­ра До­кле­стић, ис­пред СПКД „Про­свје­та”.
– Пој­мов­ник ни­је са­мо скуп зна­чај­них пој­мо­ва Ста­ре Хер­це­го­ви­не већ из­ним­но ври­јед­на гра­ђа за да­ље про­у­ча­ва­ње овог кра­ја – ре­као је ре­цен­зент др Вла­ди­мир Ро­га­но­вић.
За др Го­ра­на Ко­ма­ра из­вр­сног по­зна­ца Хер­це­го­ви­не књи­га Ми­ла­на Ми­ла­но­ви­ћа је ви­ше не­го ко­ри­сна као из­раз исто­риј­ског хти­је­ња срп­ског на­ро­да Хер­це­го­ви­не и Цр­не Го­ре, од­но­сно Ста­ре Хер­це­го­ви­не.
Го­во­ре­ћи у име јед­ног од из­да­ва­ча Ком­не­но­вић је ка­зао да овај на­слов има ен­ци­кло­пе­диј­ски, а не са­мо лек­сич­ки зна­чај.
– Књи­га по­ка­зу­је ко­ли­ка је ври­јед­ност ста­рих из­ра­за ко­ји осли­ка­ва­ју па­три­јар­хал­ну сре­ди­ну, а мла­ди ко­ји жи­ве у ери гло­ба­ли­за­ци­је има­ју при­ли­ку да се срет­ну са не­чим што се већ за­бо­ра­вља. Ми­ла­но­вић по­пут Јо­ва­на Јо­ва­но­ви­ћа Зма­ја, ко­ји ка­же „сва­ка пти­ца сво­ме ја­ту а брат иде бра­ту”, вра­ћа се свом за­ви­ча­ју. Он об­је­ди­ња­ва при­чу о Ста­рој Хер­це­го­ви­ни, из го­ди­не у го­ди­ну при­ре­ђу­ју­ћи нам из­да­вач­ке по­ду­хва­те, а ова књи­га је вр­ху­нац ње­го­вог оства­ре­ња. Не мо­ра­те је чи­та­ти од азбуч­ни­ка и гдје год да је отво­ри­те мо­же­та да је чи­та­те и не­што са­зна­те – ре­као је Ком­не­но­вић
Ис­ти­чу­ћи да је ди­ван осје­ћај што се ова књи­га про­мо­ви­ше на Тр­гу од ћи­ри­ли­це, на­по­ми­њу­ћи да тер­мин Ста­ра Хер­це­го­ви­на по­ти­че из вре­ме­на Аустро­у­гар­ске, кад су Хер­це­гов­ци из Тре­би­ња и Гац­ка би­ли у роп­сту, а ови у Цр­ној Го­ри у сло­бо­ди, Ма­сти­ло­вић је ре­као:
– На­жа­лост по­но­во је на дје­лу дик­тат ве­ли­ких си­ла. Ми смо са­да у сло­бо­ди, а овај крај у „роп­ству” пак­та. На Тр­гу од ћи­ри­ли­це ви оби­ље­жа­ва­те ју­би­леј – 170 го­ди­на пр­вог из­да­ња „Гор­ског ви­јен­ца”, а то са­да Бе­о­гра­ду не мо­же­те. Али, пре­ко на­ше СПКД „Про­свје­те”, на је­сен у Ко­лар­цу ор­га­ни­зо­ва­ће­мо обиљ­жа­ва­ње овог ју­би­ле­ја са ми­тро­по­ли­том Ам­фи­ло­хи­јем, Ма­ти­јом Бећ­ко­ви­ћем, Ми­лом Ло­па­ром и дру­ги­ма. Ми из „Фи­ли­па Ви­шњи­ћа” смо по­но­сни што смо об­ја­ви­ли овај на­слов и на­ста­ви­ће­мо и да­ље са­рад­њу са Ми­ла­но­ви­ћем ко­ји сво­јим на­сло­ви­ма оду­жу­је дуг свом за­ви­ча­ју и срп­ском ро­ду -.ре­као је Ма­сти­ло­вић.
– Из род­них Кру­ше­ви­ца, из Ста­ре Хер­це­го­ви­не, све по­ла­зи и ту се у пи­шче­вој има­ги­на­ци­ји вра­ћа, жи­ви и зра­чи у све, и на све стра­не – ре­кла је До­кле­стић.

 

Текст и фото К.Матовић