Саопштење за јавност

Поводом данашње лицитације пет урбанистичких парцела у залеђу увале Пржна-Плави хоризонт Матица Боке саопштава да је на груб начин повријеђена процедура управног поступка ( одредбе чл.226.ст.1 у вези са чл. 257. ст.1.3 ) и са пуним правом можемо оцијенити да поступак не кореспондира са законским одредбама.

Сматрамо да одлука Скупштине Општине Тиват број:0304-463-150 од 10.09.2014. године, која је изашла у Службеном листу Црне Горе – Општински прописи, број 26/2014 од 17.9.2014. год. због повреде правила поступка није законита јер у тренутку доношења Одлуке СО Тиват, нису били испуњени одлучујући услови-предуслов за њено доношење.

Предуслов за разматрање Предлога Одлуке о продаји кат.парцела 417/18, 417/21, 417/25, 417/27 и 460/71 КО Никовићи на Сједници Скупштине Општине Тиват као и предуслов за доношење Одлуке о продаји кат.парцела 417/18, 417/21, 417/25, 417/27 и 460/71 КО Никовићи је Владина Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Општини Тиват.

4. Септембра 2014. године Влада Црне Горе, на својој 79. сједници је разматрала Предлог Одлуке о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Општини Тиват и сходно томе донијела Одлуку о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Општини Тиват, гдје у члану 2. стоји ” Одлука ће се објавити у “Службеном листу Црне Горе”. Везано за ову Одлуку донешена су и два Закључка и то први Број:08-2061/3 од 09. септембра 2014. овјерен од стране овлашћеног лица у име генералног секретара, са посебном напоменом “Овај закључак није верификован”, и други број: 08-2061/4 од 11. септембра 2014. године на коме стоји да је достављено др. Радоју Жугићу, министру финансија, Ивану Новоселу предсједнику Општине Тиват и Комисији за екон. пол и финанс. систем.

Одлука је изашла у Службеном листу Црне Горе бр. 40/2014 од 23. септембра 2014. године, а уједно са тим и ступила на снагу.

Сједница Скупштине Општине Тиват је одржана 10. септембра 2014. године, значи у вријеме кад Одлука још није изашла у СЛ Црне Горе, а чак је и Закључак којим се констатује да је Влада донијела одлуку (не онај на који стоји напомена да није верификован) донешен дан послије Сједнице СО Тиват, 11. септембра.

Сходно горе наведеном, сматрамо да није испоштована Законом предвиђена процедура за доношење Одлуке СО Тиват, јер формално правно, у тренутку доношења Одлуке, 10. септембра 2014. Владина Одлука о давању претходне сагласности на продају непокретности у Општини Тиват,као битан и неопходан услов није “постојала”, тј. била на снази јер је иста изашла у СЛ ЦГ тек 23. Септембра 2014.

С обзиром да у Владиној Одлуци стоји у чл.2. “Одлука ће се објавити у “Службеном листу Црне Горе”” , све Уставом Црне Горе дозвољене правне радње а које се односе на правне љекове из члана 20. “Свако има право на правни лијек против одлуке којом се одлучује о његовом праву или на законом заснованом интересу” и члана 25. став 3. ” Не могу се ограничити права на: живот; павни лијек и правну помоћ;…” су могле да се примјене тек од 23. септембра 2014. године.

Управни одбор Матице Боке