TIVĆANIMA PREDSTAVLJENA KNJIGA „BOKELJSKI PILOTI” VUKOSAVA BALEVIĆA

Tivat bastion vazduhoplovstva

ve­li­koj sa­li CZK či­ta­lač­koj pu­bli­ci pred­sta­vljan je no­vi iz­da­vač­ki po­du­hvat Ma­ti­ce Bo­ke, knji­ga „Bo­kelj­ski pi­lo­ti – Ti­vat­ski ba­sti­on va­zdu­ho­plov­stva” Vu­ko­sa­va Vu­la Ba­le­vi­ća. No­vo pu­bli­ci­stič­ko ostva­re­nje do­no­si por­tre­te ti­vat­skih va­zdu­ho­plo­va­ca me­đu ko­ji­ma je bi­lo od­li­ko­va­nih sa­ve­znič­kih va­zdu­ho­plov­nih he­ro­ja u Dru­gom svjet­skom ra­tu po­put Vla­de­te Pe­tro­vi­ća ili Jo­va Ki­ka­no­vi­ća, voj­nih pi­lo­ta iz pe­ri­o­da Kra­lje­vi­ne i po­sli­je­rat­ne Ju­go­sla­vi­je, An­tu­na Đu­ra­no­vi­ća, Ši­ma Kr­sto­vi­ća, Jo­va­na Ze­no­vi­ća, Zvon­ka Ni­ko­li­ća, Vas­ka Ko­sti­ća, Stan­ka Bi­go­vi­ća, Mar­ka Mi­ho­vi­ća, Mar­ka Zor­ni­je, Mi­li­vo­ja Ra­da­no­vi­ća i Dra­ga­na Bri­ni­ća, do Mon­te­ne­gro­er­laj­nzo­vih pi­lo­ta – Pa­vla Lje­sa­ra, Bo­ja­na Ra­du­lo­vi­ća i Vla­da­na Hu­sti­ća. Tu je i sto­ri­ja o Tiv­ća­ni­nu Ći­ru Gar­bi­nu, le­gen­dar­nom pa­do­bran­cu jed­nom od ri­jet­kih u Ju­go­sla­vi­ji ko­ji je imao di­ja­mant­sku pa­do­bran­sku znač­ku. Knji­ga do­no­si i pri­če o ču­ve­nim Ja­dran­skim pa­do­bran­skim ku­po­vi­ma u Tiv­tu.
Pre­ma ri­je­či­ma ured­ni­ka iz­da­nja i pred­sjed­ni­ka UO „Ma­ti­ca Bo­ke”, Želj­ka Kom­ne­no­vi­ća, Ba­le­vić već de­ce­ni­ju i po ra­di na svom ži­vot­nom ostva­re­nju – knji­zi ko­ja se zo­ve „Ot­mi­ce i ude­si ju­go­slo­ven­skih va­zdu­ho­plo­va u 20. vi­je­ku” i na nje­gov pred­log je iz­vu­kao dio ko­ji se od­no­si na Bo­ku i bo­kelj­sko va­zdu­ho­plov­stvo.
– Knji­ga je je­dan od ka­pi­tal­nih ili re­pre­zen­ta­tiv­nih do­da­ta­ka isto­ri­ji Bo­ke. I za ču­do je ka­da se po­ja­vi ova­kva jed­na knji­ga u Bo­ki ko­ja je oli­če­nje i ba­sti­on po­mor­stva, da se pri­ča o va­zdu­ho­plov­stvu – na­veo je Kom­ne­no­vić. Is­ta­kav­ši da je i sam mi­slio da je autor pre­ten­ci­o­zno dao pod­na­slov knji­zi „Ti­vat­ski ba­sti­on va­zdu­ho­plov­stva”, Kom­ne­no­vić je re­kao da se, ka­da se uđe u ma­te­ri­ju, vi­di ko­li­ka je bi­la skon­cen­tri­sa­na stru­ka, sno­vi i slo­bo­da, ko­ja je bi­la ži­va u lju­di­ma. Ti­vat i Bo­ka su, za­i­sta, bi­li istin­ski ba­sti­on va­zdu­ho­plov­stva u ko­joj su stva­ra­li lju­di od stru­ke, za­lju­blje­ni­ci u ne­bo i le­tje­nje, mo­de­la­ri, je­dri­li­ča­ri, pa­do­bran­ci, lju­di ko­ji su že­lje­li da plo­ve ne­bom i uspje­li u to­me – re­kao je Kom­ne­no­vić.
Knji­ga ob­ra­đu­je dvi­je obla­sti. Jed­no su bo­kelj­ski pi­lo­ti, a pr­vi avi­on ko­ji je po­le­tio na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re bio je hi­dro­plan iz Bo­ke 1913. go­di­ne – austro­u­gar­ski, ako se ne ra­ču­na Pe­ra­šta­nin Kr­sto Ma­za­ro­vić, ko­ji je ba­lo­ni­ma odu­še­vlja­vao pu­bli­ku u Za­gre­bu, a sve je kre­nu­lo od hi­dro­plan­ske ba­ze u Kum­bo­ru.
– Div­ne, ne­vje­ro­vat­ne i fan­ta­stič­ne pri­po­vi­je­sti i por­tre­ti po­sto­je o sva­ko­me od bo­kelj­skih pi­lo­ta ko­ji su obi­lje­ži­li taj dio isto­ri­je va­zdu­ho­plov­stva. I ova knji­ga je ne­sum­njiv do­pri­nos, ne sa­mo isto­ri­ji va­zdu­ho­plov­stva Bo­ke Ko­tor­ske ne­go i ci­je­log re­gi­o­na – re­kao je Kom­ne­no­vić.
On je do­dao da je dru­gi dio po­sve­ćen isto­ri­ji ti­vat­skog aero­dro­ma, od pr­vog sli­je­ta­nja u vi­no­grad do Da­ra Pet­ko­vi­ća, gra­do­na­čel­ni­ka Tiv­ta, ko­ji je uspio da na­go­vo­ri ta­da­šnje funk­ci­o­ne­re u Re­pu­bli­ci Cr­noj Go­ri da se od­lu­če da gra­de le­ti­li­šte u Tiv­tu. I sad se tek vi­di u ovom raz­vo­ju Tiv­ta ko­li­ko je ta od­lu­ka bi­la da­le­ko­se­žna.
O knji­zi je go­vo­rio i re­cen­zent dr Bog­dan Se­ku­lić, kao i autor, ko­ji se na­ja­vlju­ju­ći knji­gu „Ot­mi­ce i ude­si ju­go­slo­ven­skih va­zdu­ho­plo­va u 20. vi­je­ku”, za­hva­lio svi­ma ko­ji su po­mo­gli da „Bo­kelj­ski pi­lo­ti” stig­nu do či­ta­la­ca.
Pri­ka­zan je i de­se­to­mi­nut­ni do­ku­men­tar­ni film Fo­to-ki­no klu­ba „Mla­dost” o dru­gom Ja­dran­skom pa­do­bran­skom ku­pu odr­ža­nom 1959. go­di­ne u Tiv­tu.R.K.